Download
Standard_Monkeypox-Contact-Persons_2022-07-14.pdf 1,32MB
WeightNameValue
1000 Titel
  • Surveillance of Individuals after Monkeypox Exposure : a Clinical VACCELERATE EU Standard
1000 Publikationstyp
  1. |
1000 Bestandteil von frl:6434097
1 Dateiname Standard_Monkeypox-Contact-Persons_2022-07-14.pdf
2 Format application/pdf
3 Größe 1,32MB
4 MD5 930e2e445e516703d9d8be39dc43d24d
1000 Objektart file
1000 Beschrieben durch
1000 @id frl:6434517.rdf
1000 Erstellt am 2022-08-09T14:43:42.840+0200
1000 Erstellt von 25
1000 beschreibt frl:6434517
1000 Bearbeitet von 25
1000 Zuletzt bearbeitet Tue Aug 09 14:45:12 CEST 2022
1000 Interner Name frl:6434517
1000 Objekt bearb. Tue Aug 09 14:44:17 CEST 2022
1000 Vgl. frl:6434517
1000 Oai Id
  1. oai:frl.publisso.de:frl:6434517 |
1000 Sichtbarkeit Metadaten public
1000 Sichtbarkeit Daten public

View source